شهرک دسا نمک آبرود کجاست ؟

شهرک دسا نمک آبرود یک شهرک جنگلی  در موقعیت عالی در منطقه نمک آبرود واقع شده است.
از نظر خیابان بندی و امکانات داخلی خوب بوده دارای نگهبانی ۲۴ ساعته می باشد.

شهرک های برند شمال